The Annual Memorial 2011

מדברי מר אשר ויינשטיין:

נפתלי ידידי,

זכות גדולה קיימת לי בהכירי אותך, את שרית אחותך ואת אנשי קהילת מזריץ' בישראל,

יפה ואנוכי, המשתתפים זו שנה שלישית בכינוס השנתי שלכם , גם הפעם חשנו

בגופנו ובנפשנו את הכאב ואת הוד המורשת, אשר אתה ושותפיך למלאכה

משקמים ומייצגים ברגישות רבה מאד .

אישית, קטונתי מול עוצמת הרגשות והזיכרונות של הניצולים והשורדים

מ"גיא ההריגה" ברחבי אירופה ובכלל זה גם במזריץ' ,

וכמו כל בן אנוש, היודע להודות ולהעניק מהמעט שיש לו בכוחו,

אני חש צורך עז להעניק לך אישית ובאמצעותך לבני קהילתך,

את שירי: "ה ד מ ע ה",

בתקווה שיצטרף ויאיר ולו במעט את ניצוץ החיים ששרד מאז ועד עולם .

שלך בחיבה ובהוקרה,

אשר